روزی... مــــــنم  میــــــشم ! {-44-}
 کـــه شــــدم.. اگــــه ببـــــینم کـــل  رو  کــــرده نمــــیکنم.. {-29-} منـــم  میـــــکنم بیـــــشتر  میـــــزنیــم.. چــــون    رو داره.. {-7-} 

 کــــه شــــدم.. نمــــــیذارم آبــــ تــــو  تکـــــون بخـــــوره..  مــــــن بایـــــد  دخملــــــــ بـــاشــه ! {-41-}
 کـــــه شــــدم.. هــــمه  کــــه  نکــردن و بــــه مـــیرســـــونــــم  2..  میکـــــنم ! {-49-}

ولـــــی   شــــه ! چــــــه  داره 
 {-7-}

منبع : ✿ гօբձցհձ ✿خُـــل تـــــــریــــــن مامــــــی دنیــــــا
برچسب ها : شــــدم